Všeobecné obchodné podmienky (VOP) Top-Ferienhaus-Kroatien.de
 
Všeobecné podmienky sprostredkovania prázdninových domov, apartmánov a prázdninových služieb od Top-Ferienhaus-Kroatien.de
 
Top-Ferienhaus-Kroatien.de ponúka na svojej webovej stránke sprostredkovanie prázdninových domov, apartmánov a dovolenkových služieb
od prenajímateľov na základe nasledujúcich obchodných podmienok. 
Prečítajte si ich pozorne.
 
Nasledujúce sprostredkovateľské podmienky upravujú aj zmluvný vzťah 
medzi vami a vlastníkom / prenajímateľom, s ktorým je zmluva uzavretá sprostredkovaním TFK. 
Na majiteľa alebo prenajímateľa dovolenkového domu alebo dovolenkovej služby sa ďalej odkazuje
pre jednoduchosť uvádzaný ako prenajímateľ.
 
Inhaltsverzeichnis:
1. Geltungsbereich
2. Rezervácia a uzavretie zmluvy
3. Platby zákazníkom
4. Odstúpenie zákazníka od zmluvy (zrušenie), storno kompenzácia, zmena rezervácie
5. Ukončenie zo strany prenajímateľa
6. Nevyužité služby
7. Kaucia
8. Oznamovacie povinnosti zákazníka v prípade vád rekreačného domu
9. Povinnosti voči prenajímateľovi: zaobchádzanie s dovolenkovým domom a povinnosti pri príchode a odchode
10. Zodpovednosť TFK ako agenta, obmedzenie zodpovednosti, premlčacia doba
11. Ochrana osobných údajov
12. záverečné ustanovenia
 
1. Geltungsbereich
1.1 Tieto podmienky sprostredkovania upravujú právny vzťah medzi TFK a zákazníkom, v rámci ktorého platí pre TFK
zmluva o zastúpení (§§ 675, 631 BGB) koná ako zástupca. 
V tejto súvislosti TFK prevádzkuje sprostredkovateľskú platformu pre nájomné zmluvy na dovolenkové domy a dovolenkové služby. 
Zobrazujú sa iba ponuky prenajímateľov so sídlom v iných krajinách EÚ.
 
1.2 Obsah sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v riadnom sprostredkovaní jednotlivej služby (nájomná zmluva). 
TFK neposkytuje službu vybranú samotným zákazníkom, ale poskytuje ju výlučne pre prenajímateľov uvedených v ponuke. 
Zmluvy o rezervovanej službe sa preto uzatvárajú výlučne medzi zákazníkom a prenajímateľom. 
 
TFK nemá žiadny vplyv na podmienky, za ktorých sprostredkovateľskú službu poskytuje prenajímateľ. 
Odkazuje sa na príslušné všeobecné obchodné podmienky a zákonné ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú. 
Rozsah sprostredkovanej služby vyplýva z potvrdenia rezervácie. 
Samotná implementácia alebo poskytovanie služby nepatria medzi zmluvné povinnosti spoločnosti TFK.
 
1.3 TFK zodpovedá za jednotlivé služby sprostredkované zákazníkovi, najmä za nájomnú zmluvu k rezervovanému dovolenkovému domu
iba sprostredkovateľom medzi zákazníkom a prenajímateľom. 
Ako agent samostatnej jednotlivej služby sa na TFK nevzťahuje zákon o balíku cestovných služieb podľa §§ 651a à. BGB.
 
 
 
2. Rezervácia a uzavretie zmluvy
2.1 Zákazník svojou registráciou ponúka spoločnosti TFK uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy vrátane tejto
Podmienky sprostredkovania sú záväzné. 
Registráciu vykonáva žiadateľ za všetkých v registrácii
uvedení účastníci, za ktorých zmluvné povinnosti zodpovedá žalobca, pokiaľ ide o jeho vlastné povinnosti,
za predpokladu, že prijal túto povinnosť prostredníctvom výslovného, ​​samostatného vyhlásenia. 
Registráciou zákazníka sa zároveň vytvorí ponuka na uzavretie nájomnej zmluvy 
s prenajímateľom o rekreačnom dome na základe jeho popisu na internete 
vrátane všetkých informácií a na základe všeobecného popisu služieb.
Zákazník sa môže zaregistrovať ústne / telefonicky, písomne ​​/ faxom alebo elektronicky (e-mailom). 
Odporúčame použiť rezervačný formulár TFK na internete.
 
2.2 Nájomná zmluva na rekreačný dom sa uzatvára až potom, keď prenajímateľ prijme ponuku zákazníka. 
TFK bude informovať zákazníka v mene prenajímateľa o prijatí a uzavretí zmluvy s potvrdením rezervácie 
na trvalom dátovom nosiči (napr. e-mailom). 
Zákazník je povinný okamžite skontrolovať správnosť zaslaného potvrdenia rezervácie 
a okamžite informovať TFK o akýchkoľvek nepresnostiach a odchýlkach.
 
2.3 Podľa § 312g ods. 2 veta prvá č. 1 BGB, nákup služieb v súvislosti s voľnočasovými aktivitami 
žiadne právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, t. j. zákazník nemôže odstúpiť od nájomnej zmluvy bezplatne, 
platia iba zmluvné a zákonné práva na odstúpenie a ukončenie zmluvy. 
Ak zákazník odstúpi od nájomnej zmluvy, č. 4 týchto podmienok.
 
3. Platby zákazníkom
3.1 Termín splatnosti platieb požadovaných prenajímateľom 
z jej všeobecných obchodných a platobných podmienok a z potvrdenia rezervácie. 
Na základe tohto nariadenia prenajímateľa je po obdržaní potvrdenia rezervácie potrebné zložiť zálohu 
splatná vo výške uvedenej do siedmich dní od dátumu vystavenia faktúry a splatná spoločnosti TFK, 
pričom pre včasnosť je rozhodujúci príjem platby na účet TFK. 
TFK je oprávnená inkasovať všetky platby prenajímateľovi. 
Záloha zákazníka sa započíta oproti celkovej cene, ktorá sa má zaplatiť.
 
3.2 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zostávajúca platba je splatná štyri týždne pred začiatkom obsadenia
Rekreačný dom sa platí prenajímateľovi v hotovosti na mieste alebo v TFK, ako je uvedené v potvrdení rezervácie.
 
3.3 Platba šekom nie je možná. Platby kreditnou kartou sú možné, iba ak má TFK tento spôsob platby v
po žiadosti zákazníka výslovne prijal potvrdenie rezervácie. 
V takom prípade platí
Zákazník, pokiaľ je predbežne platený, kým sa nezistí, že TFK z účtu kreditnej karty zákazníka
Vyzbieraná suma nebola úplne alebo čiastočne odpísaná späť alebo jej vrátenie bolo požadované iným spôsobom
sa stáva. Ak dôjde k kompenzácii z dôvodov, za ktoré je zodpovedný zákazník, a žiadna platba sa neuskutoční
splatené včas, zákazník je v omeškaní a TFK je oprávnená zastupovať prenajímateľa
vyúčtovať vzniknutú škodu ako škodu spôsobenú oneskorením.
 
3.4 Ak splatná záloha alebo konečná platba nie je alebo nie je napriek pripomenutiu a primeranej lehote stanovenej zákazníkom
Ak bude urobená včas, TFK je oprávnená odstúpiť od zmluvy, a to aj v mene prenajímateľa a zákazníka
budú účtované storno náklady a prípadné škody. Môžu sa použiť všetky dokumenty alebo poukazy, ktoré už boli vydané
byť vyhlásený za neplatný.
 
4. Odstúpenie zákazníka od zmluvy (zrušenie), storno kompenzácia, zmena rezervácie
 
4.1 Zákazník môže odstúpiť od sprostredkovanej nájomnej zmluvy pred začiatkom zmluvy, 
ak je to ustanovené vo všeobecných podmienkach prenajímateľa. 
Musí oznámiť svoju rezignáciu TFK ako príjemcovi vyhlásenia pre prenajímateľa 
aspoň v textovej podobe, napríklad e-mailom. 
Ak zákazník odstúpi od zmluvy ako nájomca rekreačného domu, má prenajímateľ nárok na náhradu škody, 
suma podľa ceny za ubytovanie znížená o hodnotu výdavkov, ktoré má prenajímateľ ušetriť 
a jeho očakávané nadobudnutie ďalším využitím prázdninového domu. 
 
S výhradou ďalších storno poplatkov stanovených prenajímateľom, 
TFK ako agent inkasa prenajímateľa môže požadovať náhradu škody nasledovne,
Jednorazovo ako percento z celkovej ceny, na základe dátumu výberu zákazníka, požadujte:
a) do 90. dňa pred začatím cesty 30% z ceny nájmu,
b) od 89. dňa do 60. dňa pred začiatkom cesty 50% z ceny nájmu,
c) od 59. dňa do 30. dňa pred začiatkom cesty 70% z ceny nájmu,
d) 29% ceny prenájmu od 90. dňa pred začatím cesty.
Spracovateľský poplatok za zrušenie je 52 EUR.
Okrem toho má TFK nárok na náhradu svojich vlastných výdavkov, ak
Zákazník účtovať čiastku 52,00 €. Zákazník môže slobodne preukázať, že je prenajímateľ
alebo TFK, žiadna škoda vôbec alebo iba v podstatne nižšej výške, ako je paušálna sadzba uplatnená v obidvoch prípadoch
vznikol.
 
4.2 Prenajímateľ si vyhradzuje právo namiesto príslušnej paušálnej sadzby účtovať vyššiu, konkrétne vypočítanú kompenzáciu
žiadosť, ak môže preukázať, že mu vznikli podstatne vyššie výdavky, ako je platný paušál
sú a on náhradu škody s prihliadnutím na ušetrené výdavky a iné
Konkrétne vyčíslite a zdokumentujte využitie služieb obsadzovania miest.
 
4.3 Zmena rezervácie a zmeny rezervácie sú možné iba po výslovnej dohode s prenajímateľom.
Ak zákazník súhlasí s opätovnou rezerváciou, má TFK nárok na kompenzáciu zmeny rezervácie až 90 dní pred začiatkom obsadenia
30,00 EUR za proces opätovnej rezervácie. Opätovné rezervácie vykonané po uplynutí tohto obdobia je možné vykonať do
výhrada súhlasu prenajímateľa až po odstúpení od zmluvy za vyššie uvedených podmienok a s
súčasná nová rezervácia.
 
4.4 Na pokrytie stornovacích a storno poplatkov TFK odporúča uzavrieť poistenie storna zájazdu 
alebo poistenie na pokrytie nákladov na pomoc vrátane repatriácie
Komunikujte nehodu, chorobu alebo smrť. Zákazník takéto poistenie nájde na webovej stránke TFK.
 
4.5 Pandemická doložka - platí pre všetky rezervácie, ak platia nasledujúce body:
Ak príslušný dovolenkový región alebo krajina vyhlási oficiálny zákaz vstupu, 
ktorá spadá do vstupného obdobia rezervácie, je možná iba nová rezervácia. 
Už zaplatená cena zájazdu bude započítaná oproti novej rezervácii u zmluvného partnera. 
Prípadný cenový rozdiel v prospech zákazníka nebude uhradený.
 
 
5. Ukončenie zo strany prenajímateľa
Prenajímateľ môže v prípade preľudnenia mimoriadne prestať využívať rekreačný dom alebo zistiť prebytočné osoby. 
Prenajímateľ môže tiež ukončiť zmluvu po začiatku obývania, ak má zákazník 
Plnenie zmluvy bez ohľadu na varovanie majiteľa alebo miestneho zástupcu
ruší alebo ak je zákazníkom alebo iným registrovaným účastníkom pobytu v rekreačnom dome sám
správa sa v rozpore so zmluvou do tej miery, že je okamžité zrušenie zmluvy oprávnené. 
To platí najmä v prípade, ak napriek varovaniu dôjde k obsadeniu objektu v rozpore so zmluvou, napríklad k preplneniu bytu
pokračuje, alebo napriek varovaniu porušuje domáci poriadok alebo je výrazne narušený pokoj v dome,
alebo je zmluvný objekt zákazníkom významne poškodený úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. 
V prípade bezprostredného nebezpečenstva je prenajímateľ oprávnený vstúpiť do rekreačného domu a podniknúť prvé kroky na zabránenie nebezpečenstvu. 
TFK môže vydávať varovania a ukončenie v mene prenajímateľa.
 
6. Nevyužité služby
Ak zákazník využije jednotlivé služby, ktoré mu prenajímateľ riadne poskytol, z týchto dôvodov
sú výlučne zodpovední za seba (napr. z dôvodu neskorého príchodu, predčasného návratu alebo nedostavenia sa na pobyt)
z dôvodu choroby), nemá nárok na čiastočnú náhradu zaplatenej ceny. 
TFK sa bude usilovať o to, aby prenajímateľ uhradil ušetrené výdavky v dobrej viere, 
nie je zo zákona povinný tak urobiť.
 
7. Kaucia
7.1 Výška akejkoľvek zálohy, ktorá sa má zaplatiť, vyplýva z opisu rekreačného domu a
Potvrdenie rezervácie, ktoré zákazníkovi ukazuje, v akej forme to musí poskytnúť.
 
7.2 Kaucia je zložená kvôli bezpečnosti prenajímateľa za prípadné škody na rekreačnom dome. 
Po vykonaní inventarizácie bydliska a vykonania inventarizácie sa obvykle zákazníkovi vráti posledný deň pred jeho odchodom. 
Ak sa majú skontrolovať protinároky prenajímateľa, záloha vám bude vrátená najneskôr do 14 dní od odchodu zákazníka. 
V prípade poškodenia rekreačného domu je prenajímateľ oprávnený zadržať náklady vzniknuté na úhradu škody z depozitu.
 
7.3 Náklady nezahrnuté v celkovej cene za špeciálne požiadavky alebo doplnkové služby na mieste sú po vykonaní služby
alebo na žiadosť prenajímateľa zaplatiť mu v hotovosti alebo previesť na neho. 
Prenajímateľ si vyhradzuje právo účtovať dodatočné náklady ako elektrina, voda, kúrenie, palivové drevo, 
náklady na záverečné upratovanie, ktoré má vykonať zákazník (nie sú zahrnuté v cene nájmu), ale nie sú zahrnuté 
ako aj náklady na ďalšie doplnkové služby používané na mieste, ktoré sa majú započítať proti zálohe.
 
8. Oznamovacie povinnosti zákazníka v prípade vád rekreačného domu
Po príchode do dovolenkového domu má zákazník akékoľvek chyby, ktoré sú prítomné alebo sa vyskytnú počas doby jeho obsadenia okamžite
upovedomte prenajímateľa na mieste a požiadajte o nápravu tam. 
TFK ako sprostredkovateľ nie je zodpovedná za nápravu a nemusí ju vykonať. 
Nároky na opravu a záruku vychádzajú z miestnych predpisov prenajímateľa.
 
9. Povinnosti voči prenajímateľovi: zaobchádzanie s dovolenkovým domom a povinnosti pri príchode a odchode
 
9.1 Prenajatý dovolenkový dom je možné používať iba na dovolenkové účely a v sume uvedenej v potvrdení rezervácie
Počet osôb, ktoré majú byť obsadené. V prípade preplnenia má prenajímateľ nárok na ďalšie
požadovať primeranú odmenu za obdobie preplnenosti. Ubytovateľ môže odstrániť prebytočných ľudí
odkazujú na dovolenkový dom. Oblasti alebo priestory, ktoré sú v popise dovolenkového domu resp
zodpovedajúce miestne informácie sú označené ako súkromné ​​a nesúvisia so zmluvne dlhovanými službami
nemusí byť zadaný zákazníkom ani jeho spolucestujúcimi. Nájomca je povinný ďalej prenajať
Rekreačný dom nemá nárok.
 
9.2 Časy príchodu a odchodu vyplývajú z potvrdenia rezervácie. 
Pokiaľ v tomto nie je uvedené inak, doba prenájmu sa začína o 16:10 v deň príchodu a končí sa o XNUMX:XNUMX v deň odchodu. 
V prípade predčasného odchodu alebo neskorého príchodu sa cena za prenájom alebo časť sumy nevracia. 
Nájomca musí v každom prípade nahlásiť oneskorenie príchodu. 
V prípade neskorého príchodu nemá nájomca nárok na prenájom rekreačného domu po
Potvrdenie rezervácie alebo čas uvedený v tejto časti v ten deň. 
Nájomná nehnuteľnosť musí byť odovzdaná v riadnom, upravenom a čistom stave a zlikvidovaná najneskôr v deň odchodu do 10:XNUMX.
Zlikvidujte ich vo verejných nádobách na odpad a nenechajte ich v rekreačnom dome. 
Nájomca je vždy povinný zanechať kuchyňu v upratanom stave, najmä zabezpečiť opätovné vyčistenie riadu,
Zametanie, vysávanie a vlhčenie stierania podláh a odstraňovanie piesku a iných cudzích telies z pohoviek a postelí. 
Zvyšok jedla si musíte vziať so sebou. Chladnička musí byť rozmrazená a otvorená. 
Ak rekreačný dom nie je uprataný alebo nie je uprataný správne (podľa dohody), má prenajímateľ nárok na 
zadržať náklady vzniknuté z vkladu v súlade s bodom 7.3 a jeho miestnymi predpismi, alebo 
účtovať ich zákazníkovi osobitne po odchode prostredníctvom spoločnosti TFK ako inkasného agenta.
 
9.3 Zákazník je povinný s prenajatým dovolenkovým domom zaobchádzať opatrne a ohľaduplne a vždy ho primerane vetrať. 
Zákazník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí na majetku, dome alebo na inventári domu
Prázdninový dom právne zodpovedný ako nájomca. Sám si musí skontrolovať svoje poistenie zodpovednosti za škodu v zahraničí
a na požiadanie poskytne prenajímateľovi doklad o takomto poistení. Ako nájomca by tak mal zákazník urobiť pri príchode
Skontrolujte dovolenkový dom, či nie je poškodený, a ihneď to nahláste. Zákazník je povinný odpovedať na akékoľvek
vyskytujúce sa poruchy výkonu v rámci zákonnej povinnosti minimalizovať škody, robiť všetko, čo je pre neho primerané,
na odstránenie poruchy a na udržanie čo najmenšieho poškodenia.
 
9.4 Zákazník a jeho spolucestujúci nesmú byť neregistrovanými (a potvrdenými prenajímateľom) tretími stranami
umožniť využitie prázdninového domu buď s jeho automobilmi, mobilnými domami alebo kempingovými vozidlami alebo v
iné formy. Tretie strany nesmú používať bydlisko alebo jeho zariadenia (sanitárne zariadenia, bazény atď.)
Čerpajte vodu alebo elektrinu z dovolenkového domu. Porušenia oprávňujú prenajímateľa vypovedať zmluvu
Bod 5 a požadovať dodatočné náklady na dodávku vody alebo elektriny a čistenie. 
Zriaďovanie stanov, mobilných domov alebo karavanov nájomníkom je povolené aj na pozemku rekreačného domu, 
Podlieha súhlasu prenajímateľa, nie je povolené.
 
9.5 Domáce zvieratá sú povolené iba v dovolenkovom domicile, ak je to podľa popisu tohto domu
Domáce zvieratá sú výslovne povolené, zviera je uvedené zákazníkom pri registrácii a v potvrdení rezervácie
TFK potvrdila, že sa berie. Zákazník má vo svojej registrácii presný popis domáceho maznáčika
sa má dať so sebou (druh, rasa, veľkosť, vek). Prenajímateľ si vždy vyhradzuje právo na ubytovanie domáceho maznáčika
Nie je dovolené brať so sebou jednotlivé prípady, v závislosti od konkrétnej povahy zvieraťa (to sa nevzťahuje na
Malé zvieratá). Zvieratám je zakázaný vstup do spální, sedacích súprav a sedacieho nábytku, ako aj do bazéna
stať sa. Zvieratá musia byť čisté a čisté.
 
10. Zodpovednosť TFK ako agenta, obmedzenie zodpovednosti, premlčacia doba
 
10.1 TFK sa zaväzuje, že bude riadne sprostredkovávať zmluvy medzi zákazníkom a zákazníkom
zvolený hospodár. Samotný prenajímateľ je zodpovedný za rozhodnutie, či prijme ponuku zmluvy.
 
10.2 TFK prijíma informácie poskytnuté prenajímateľom o rekreačnom dome, ktoré v tomto ohľade neposkytujú vlastné záruky
Reprezentujú vlastnosti sprostredkovaných služieb, za ktoré by TFK musela byť zodpovedná a zodpovedá iba v rozsahu čísel
10.3 a 10.4. Za sprostredkované služby zodpovedá výlučne prenajímateľ, na ktorého sa zákazník môže obrátiť
Nároky na záruku alebo zodpovednosť musia platiť priamo.
 
10.3 S výhradou ustanovení § 651w ods. 2 a 4 nemeckého občianskeho zákonníka nepreberá TFK ako zástupca zodpovednosť za
Vykonávanie dojednaných cestovných služieb neposkytuje nijakú záruku vhodnosti alebo kvality ponúkaných služieb
Cestovné služby z. Za to zodpovedá sprostredkovateľ. TFK zodpovedá iba za správne poradenstvo a
Mediácia, ako aj podľa všeobecných požiadaviek § 651w BGB.
 
10.4 TFK zodpovedá ako agent za jednotlivé služby a ako agent za spojené cestovné služby za účelom resp
hrubá nedbanlivosť. V prípade ľahkej nedbanlivosti je zodpovedný iba vtedy, ak je to nevyhnutný zmluvný záväzok (hlavný záväzok)
zraniť sa. Nárok na náhradu škody voči TFK je vždy otvorený v prípade ľahkého nedbanlivého porušenia zmluvných povinností
obmedzuje predvídateľnú škodu typickú pre zmluvu ako možný následok pri uzavretí zmluvy podľa typu služby.
To platí aj pre mierne nedbanlivostné porušenia povinností právnymi zástupcami a zástupnými zástupcami TFK.
Všetky vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na náhradu škody v dôsledku úrazu na zdraví alebo smrti
Telo a zdravie alebo za zodpovednosť za chyby v dôsledku chýb v rezervácii podľa § 651x BGB.
 
10.5 Nároky zákazníka voči TFK zo zmluvy o zastúpení sa premlčujú, ak
Individuálne služby v jednom roku, počnúc koncom roka, v ktorom vznikol nárok, a zákazníkom
dozvedel sa o okolnostiach, ktoré viedli k vzniku nároku, alebo ich získal bez hrubej nedbanlivosti
by musel, pokiaľ nároky nie sú založené na zranení života, končatinách alebo zdraví alebo na jednom
úmyselné alebo hrubo nedbanlivé porušenie povinností zo strany TFK. Nároky zákazníka pri vybavovaní súvisiacich
Cestovné služby sa premlčujú v zákonom stanovenej premlčacej dobe, pričom začiatok plynutia premlčacej doby podľa vety 1
tohto odseku.
 
11. Ochrana osobných údajov
11.1 TFK informuje zákazníka o spracovaní jeho osobných údajov vo vyhlásení o ochrane údajov
webovej stránke a keď nás kontaktujete v oznámení o ochrane údajov. Pri spracúvaní osobných údajov TFK uchováva
Ustanovenia BDSG a GDPR. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa týkajú osoby
osobne (napr. meno, adresa, e-mailová adresa). Tieto údaje sa spracúvajú, pokiaľ je to vhodné
Spracovanie dopytov, rezervácie dopytov, na implementáciu predzmluvných opatrení alebo na
Vyžaduje sa plnenie zmluvy zo zmluvy o zastúpení. Spracovanie údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 veta prvá písmeno b)
GDPR je prípustné na uvedené účely. Údaje budú poskytnuté iba oprávneným tretím stranám v rozsahu prípustnosti
prechádzajú na spomínané štandardy, ktoré požadujú údaje na vykonanie sprostredkovanej zmluvy (napr.
Prenajímateľ, poskytovateľ služieb). Zákazník má možnosť kedykoľvek vyvolať údaje uložené v TFK
Ak chcete požadovať informácie, meniť ich alebo mazať. Osobné údaje budú vymazané, keď
Zákazník odvoláva svoj súhlas s ukladaním, ak údaje pre TFK spĺňajú požiadavky na ukladanie
už nie sú potrebné na zamýšľaný účel alebo ak ich skladovanie nie je povolené zákonom. Zákazník ich má všetky
práva vyplývajúce z vyhlásenia o ochrane údajov podľa čl. 15 až 20, 77 GDPR. Ak osobné údaje
Zákazníci sú spracúvaní na základe oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. F GDPR.
právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR, pokiaľ
existujú dôvody pre to, ktoré vyplývajú z jeho konkrétnej situácie. 
Svoje právo na námietku môže uplatniť zaslaním e-mailu na adresu daten@top-ferienhaus-kroatien.de 
alebo kontaktujte TFK na nižšie uvedenej adrese.
 
11.2 Zákazník môže poslať správu na daten@top-ferienhaus-kroatien.de alebo na nižšie uvedenú adresu
Namietajte proti použitiu alebo spracovaniu vašich údajov na reklamné účely, na účely prieskumu trhu alebo mienky
 
12. záverečné ustanovenia
12.1 Nemecké právo sa vzťahuje výlučne na sprostredkovateľskú zmluvu medzi zákazníkom a TFK. The
Neúčinnosť jednotlivých ustanovení sprostredkovateľskej zmluvy nemá neúčinnosť celej zmluvy
alebo sprostredkovaná zmluva. Pokiaľ je zákazníkom podnikateľ alebo právnická osoba zo súkromného alebo súkromného sektoru
podľa verejného práva alebo osoba, ktorá má bydlisko alebo obvyklý pobyt v zahraničí, alebo
V čase podania žaloby nie je známe miesto pobytu alebo obvyklé bydlisko, miesto súdu je sídlo
dohodnuté TFK.
 
12.2 Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS) na mimosúdne riešenie sporov
spotrebiteľské spory, ktoré zákazník môže nájsť na https://ec.europa.eu/consumers/odr. TFK prijíma
sa nezúčastňuje postupu urovnávania sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou a tiež nie je zo zákona povinný
zúčastniť sa na takomto konaní. Interný postup vybavovania sťažností neexistuje.
 
Sprostredkovateľ:
Top-Ferienhaus-Kroatien.de 
Sprostredkovanie prázdninových domov a Mee (h) R.
Plaatzenstrasse 1
26871 Papenburg
Majiteľ: Miso Kojic
Tel.: +49 (0) 49 61 - 985 955 5
Mob: +49 (0) 1522 313 767 5
Urlaub@top-ferienhaus-kroatien.de
https://www.top-ferienhaus-kroatien.de
 
Základné vlastnosti služby: Sprostredkovanie cestovných služieb ako samostatných služieb
Na agentúrnu zmluvu sa vzťahuje nemecké právo (bod 12.1).